Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Efekty steryczne

Indeks Efekty steryczne

Tri(''tert''-butylo)amina – przykład cząsteczki niereaktywnej ze względu na efekty steryczne Efekty steryczne – grupa stereochemicznych zjawisk wynikających z faktu, że atomy w cząsteczkach nie są punktami, lecz mają kształt zbliżony do sfery i zajmują określoną objętość w przestrzeni.

30 kontakty: Chemia koordynacyjna, Chemia supramolekularna, Deoksyryboza, Etery koronowe, Grupa butylowa, Grupa funkcyjna, Grupa trifenylometylowa, Indywiduum chemiczne, Izomeria, Kataliza, Katalizatory Grubbsa, Katalizatory przeniesienia fazowego, Katalizatory Zieglera-Natty, Konformacja, Kryptandy, Lipofilowość, Litowce, Mezytylen, Miejsce aktywne, Pirydyna, Powłoka elektronowa, Promień atomowy, Reguła Pauliego, Sfera, Stereochemia, Synteza asymetryczna, Temperatura mięknienia, Tymidyna, Wiązanie chemiczne, Związki kompleksowe.

Chemia koordynacyjna

Chemia koordynacyjna – dziedzina chemii zajmująca się syntezą, strukturą, właściwościami i przemianami związków koordynacyjnych (zwanych również związkami kompleksowymi lub kompleksami).

Nowy!!: Efekty steryczne i Chemia koordynacyjna · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Efekty steryczne i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Deoksyryboza

Deoksyryboza (2-deoksyryboza, dezoksyryboza) – cukier prosty z grupy aldopentoz.

Nowy!!: Efekty steryczne i Deoksyryboza · Zobacz więcej »

Etery koronowe

Model czaszowy przykładowego koronatu potasu – kompleksu eteru 18-korona-6 z kationem potasu Etery koronowe, korony – makrocykliczne związki organiczne pochodzenia syntetycznego.

Nowy!!: Efekty steryczne i Etery koronowe · Zobacz więcej »

Grupa butylowa

Grupa butylowa (–CH2CH2CH2CH3 lub –C4H9) – alkilowa grupa funkcyjna pochodząca od butanu (C4H10), powstała wskutek oderwania od niego jednego atomu wodoru.

Nowy!!: Efekty steryczne i Grupa butylowa · Zobacz więcej »

Grupa funkcyjna

Grupa funkcyjna – rodzaj podstawnika w związku organicznym, który zmienia jego właściwości chemiczne i decyduje o sposobie jego reagowania w danej reakcji i stanowiący podstawę klasyfikacji związku.

Nowy!!: Efekty steryczne i Grupa funkcyjna · Zobacz więcej »

Grupa trifenylometylowa

Grupa trytylowa Grupa trytylowa - projekcja przestrzenna Grupa trifenylometylowa (grupa trytylowa, trytyl, Tr) – aromatyczna grupa funkcyjna pochodząca od trifenylometanu (Ph3CH, TrH).

Nowy!!: Efekty steryczne i Grupa trifenylometylowa · Zobacz więcej »

Indywiduum chemiczne

Indywiduum chemiczne, indywiduum cząsteczkowe lub indywiduum molekularne − termin stosowany w chemii określający dowolny atom, cząsteczkę, jon, rodnik, kationorodnik, kompleks lub konformer.

Nowy!!: Efekty steryczne i Indywiduum chemiczne · Zobacz więcej »

Izomeria

Izomeria – zjawisko istnienia różnic w budowie cząsteczek o takim samym składzie atomowym.

Nowy!!: Efekty steryczne i Izomeria · Zobacz więcej »

Kataliza

Kataliza – zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe.

Nowy!!: Efekty steryczne i Kataliza · Zobacz więcej »

Katalizatory Grubbsa

Katalizatory Grubbsa – dwa związki metaloorganiczne, które zostały po raz pierwszy otrzymane przez Roberta H. Grubbsa.

Nowy!!: Efekty steryczne i Katalizatory Grubbsa · Zobacz więcej »

Katalizatory przeniesienia fazowego

Katalizotory przeniesienia fazowego (z ang. phase transfer catalyst, PTC), to grupa związków chemicznych, które bezpośrednio nie katalizują reakcji chemicznej lecz ułatwiają lub umożliwiają przechodzenie poszczególnych reagentów z jednej fazy termodynamicznej do drugiej.

Nowy!!: Efekty steryczne i Katalizatory przeniesienia fazowego · Zobacz więcej »

Katalizatory Zieglera-Natty

Katalizatory Zieglera-Natty – mieszaniny różnych związków chemicznych stosowanych jako heterofazowe katalizatory stereoselektywnej polimeryzacji olefin.

Nowy!!: Efekty steryczne i Katalizatory Zieglera-Natty · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Efekty steryczne i Konformacja · Zobacz więcej »

Kryptandy

''' Kompleks kryptandu2.2.2 z kationem potasu, kryptat potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Kryptandy – grupa organicznych związków chemicznych otrzymywanych syntetycznie, o silnym działaniu kompleksującym.

Nowy!!: Efekty steryczne i Kryptandy · Zobacz więcej »

Lipofilowość

Lipofilowość, lipofilność – skłonność cząsteczek chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych (heksan, toluen).

Nowy!!: Efekty steryczne i Lipofilowość · Zobacz więcej »

Litowce

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (daw. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki.

Nowy!!: Efekty steryczne i Litowce · Zobacz więcej »

Mezytylen

Mezytylen (1,3,5-trimetylobenzen), C6H3(CH3)3 – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów aromatycznych.

Nowy!!: Efekty steryczne i Mezytylen · Zobacz więcej »

Miejsce aktywne

Miejsce aktywne, centrum aktywne, centrum katalityczne – część cząsteczki, która jest bezpośrednio zaangażowana w reakcji chemicznej.

Nowy!!: Efekty steryczne i Miejsce aktywne · Zobacz więcej »

Pirydyna

Pirydyna – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny z grupy azyn o aromatycznym, sześcioczłonowym pierścieniu.

Nowy!!: Efekty steryczne i Pirydyna · Zobacz więcej »

Powłoka elektronowa

Poziomy energetyczne z powłokami elektronowymi baru Powłoki elektronowe atomu radonu, liczba atomowa – 86 Powłoka elektronowa – zbiór stanów kwantowych o tej samej wartości głównej liczby kwantowej.

Nowy!!: Efekty steryczne i Powłoka elektronowa · Zobacz więcej »

Promień atomowy

Promień atomowy – umowna odległość najdalej położonych elektronów występujących w danym atomie od jądra tego atomu, ustalana teoretycznie dla atomów uczestniczących w hipotetycznych wiązaniach chemicznych.

Nowy!!: Efekty steryczne i Promień atomowy · Zobacz więcej »

Reguła Pauliego

Reguła Pauliego, zwana też zakazem Pauliego, czasem też zasadą Pauliego lub prawem Pauliego – została zaproponowana przez Wolfganga Pauliego w 1925 dla wyjaśnienia zachowania się fermionów, czyli cząstek o spinie połówkowym.

Nowy!!: Efekty steryczne i Reguła Pauliego · Zobacz więcej »

Sfera

Sfera Sfera – zbiór wszystkich punktów (miejsce geometryczne) w przestrzeni metrycznej oddalonych o ustaloną odległość od wybranego punktu.

Nowy!!: Efekty steryczne i Sfera · Zobacz więcej »

Stereochemia

Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.

Nowy!!: Efekty steryczne i Stereochemia · Zobacz więcej »

Synteza asymetryczna

Synteza asymetryczna - reakcja chemiczna, w której następuje wytworzenie nowego centrum stereogenicznego o ustalonej konfiguracji absolutnej.

Nowy!!: Efekty steryczne i Synteza asymetryczna · Zobacz więcej »

Temperatura mięknienia

Temperatura mięknienia, temperatura mięknięcia – temperatura, w której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w plastyczną masę.

Nowy!!: Efekty steryczne i Temperatura mięknienia · Zobacz więcej »

Tymidyna

Tymidyna – organiczny związek chemiczny z grupy nukleozydów pirymidynowych, zbudowany z azotowej zasady pirymidynowej tyminy oraz pięciowęglowego cukru prostego (pentozy) – deoksyrybozy połączonych wiązaniem N-glikozydowym.

Nowy!!: Efekty steryczne i Tymidyna · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Efekty steryczne i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Efekty steryczne i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Zawada przestrzenna, Zawada steryczna.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »