Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Natura 2000

Indeks Natura 2000

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.

39 kontakty: Dyrektywa ptasia, Dyrektywa siedliskowa, Europa, Gatunek (biologia), Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kompensacja przyrodnicza, Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Obszar chronionego krajobrazu, Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Obszar specjalnej ochrony ptaków, Obszary Natura 2000 w Polsce, Ochrona czynna, Ochrona przyrody, Ogród botaniczny, Ogród zoologiczny, Ostoje ptaków IBA, Park krajobrazowy, Park narodowy, Plan ochrony, Plan zadań ochronnych, Pomnik przyrody, Postępowanie administracyjne, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rezerwat przyrody, Rozporządzenie, Samorząd, Seminarium Biogeograficzne, Siedlisko przyrodnicze, Specjalny obszar ochrony siedlisk, Stanowisko dokumentacyjne, Traktat ateński, Użytek ekologiczny, Unia Europejska, Ustawa, Właściwy stan ochrony, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 2001.

Dyrektywa ptasia

Dyrektywa ptasia – potoczna nazwa dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiącej wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds).

Nowy!!: Natura 2000 i Dyrektywa ptasia · Zobacz więcej »

Dyrektywa siedliskowa

Łąka trzęślicowa (''Selino-Molinietum'') – jedno z siedlisk chronionych dyrektywą habitatową Pachnica dębowa – jeden z gatunków priorytetowych wymienionych w dyrektywie habitatowej Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa habitatowa – potoczna nazwa dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej.

Nowy!!: Natura 2000 i Dyrektywa siedliskowa · Zobacz więcej »

Europa

Europa Mapa polityczna Europy Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.

Nowy!!: Natura 2000 i Europa · Zobacz więcej »

Gatunek (biologia)

rodzaj i '''gatunek''' Gatunek – w biologii podstawowa jednostka taksonomiczna, jedna z kategorii systematycznych oraz jednostka różnorodności biologicznej.

Nowy!!: Natura 2000 i Gatunek (biologia) · Zobacz więcej »

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie.

Nowy!!: Natura 2000 i Instytut Ochrony Przyrody PAN · Zobacz więcej »

Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza (łac. compensatio - równoważenie) – procedura zdefiniowana w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako "zespół działań (...) prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych".

Nowy!!: Natura 2000 i Kompensacja przyrodnicza · Zobacz więcej »

Lasy Państwowe

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem, działająca na terenie Polski.

Nowy!!: Natura 2000 i Lasy Państwowe · Zobacz więcej »

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska (MŚ) – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (pod obecną nazwą od 10 listopada 1999).

Nowy!!: Natura 2000 i Ministerstwo Środowiska · Zobacz więcej »

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – organizacja pozarządowa utworzona w grudniu 1988 roku.

Nowy!!: Natura 2000 i Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska · Zobacz więcej »

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody.

Nowy!!: Natura 2000 i Obszar chronionego krajobrazu · Zobacz więcej »

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (ang. SCI - Site of Community Importance) – obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzjiUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Art. 5.), jednak wobec którego nie został jeszcze wydany akt prawa krajowego, a więc obszar taki nie jest jeszcze formalnie wyznaczony w danym kraju.

Nowy!!: Natura 2000 i Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty · Zobacz więcej »

Obszar specjalnej ochrony ptaków

Szuwary na jeziorze Łebsko, obszar specjalnej ochrony ptaków "Ostoja Słowińska" Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Nowy!!: Natura 2000 i Obszar specjalnej ochrony ptaków · Zobacz więcej »

Obszary Natura 2000 w Polsce

Przykładowe oznaczenie obszaru tablicą Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, włączone do programu Natura 2000.

Nowy!!: Natura 2000 i Obszary Natura 2000 w Polsce · Zobacz więcej »

Ochrona czynna

Koszenie łąk może być jednym z zabiegów ochrony czynnej Ochrona czynna – sposób ochrony przyrody stosowany na całości lub części rezerwatu przyrody lub parku narodowego, dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy.

Nowy!!: Natura 2000 i Ochrona czynna · Zobacz więcej »

Ochrona przyrody

Namorzyny w dorzeczu Amazonki Panda mała w Zoo de la Palmyre Górskie lasy Colorado Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu.

Nowy!!: Natura 2000 i Ochrona przyrody · Zobacz więcej »

Ogród botaniczny

Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce Kurytybie, Brazylia Ogród Botaniczny w Krakowie Ogród Botaniczny w Bydgoszczy Ogród Zoobotaniczny w Toruniu Ogród botaniczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.

Nowy!!: Natura 2000 i Ogród botaniczny · Zobacz więcej »

Ogród zoologiczny

Żyrafy w Taronga Zoo (Sydney) Wejście do Zoo w São Paulo Zoo w Warszawie, koń Przewalskiego Tiergarten Schönbrunn w Wiedniu. Najstarszy, działający ogród zoologiczny na świecie Nowym Zoo w Poznaniu Zoo w Antwerpii Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu Indonezji Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem.

Nowy!!: Natura 2000 i Ogród zoologiczny · Zobacz więcej »

Ostoje ptaków IBA

Ostoje ptaków IBA (Important Bird Area) – obszary rozpoznane przez BirdLife International jako ważne dla ochrony populacji ptaków.

Nowy!!: Natura 2000 i Ostoje ptaków IBA · Zobacz więcej »

Park krajobrazowy

Akwedukt w parku romantycznym w Arkadii, w powiecie łowickim Prior Park w Bath Park krajobrazowy może odnosić się do popularnej od XVIII wieku formy ogrodu nawiązującej do naturalnych krajobrazów, określanej niekiedy jako park angielski, lub ogród romantyczny, albo do formy ochrony przyrody stosowanej w niektórych krajach i zaliczanej do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Nowy!!: Natura 2000 i Park krajobrazowy · Zobacz więcej »

Park narodowy

Pieniński Park Narodowy, najstarszy polski park narodowy, utworzony w 1932 (2006) Park narodowy – obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną.

Nowy!!: Natura 2000 i Park narodowy · Zobacz więcej »

Plan ochrony

Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części.

Nowy!!: Natura 2000 i Plan ochrony · Zobacz więcej »

Plan zadań ochronnych

Plan zadań ochronnych - dokument planistyczny, który sporządza się i realizuje dla obszaru Natura 2000.

Nowy!!: Natura 2000 i Plan zadań ochronnych · Zobacz więcej »

Pomnik przyrody

2665) Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

Nowy!!: Natura 2000 i Pomnik przyrody · Zobacz więcej »

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne – administracyjne prawo formalne (procesowe), w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej.

Nowy!!: Natura 2000 i Postępowanie administracyjne · Zobacz więcej »

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, (ang. United Nations Environment Programme, UNEP) – agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie.

Nowy!!: Natura 2000 i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych · Zobacz więcej »

Rezerwat przyrody

Warszawie Tablica informacyjna rezerwatu przyrody na Węgrzech Rezerwat przyrody – obszarowa forma ochrony przyrody w Polsce.

Nowy!!: Natura 2000 i Rezerwat przyrody · Zobacz więcej »

Rozporządzenie

Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.

Nowy!!: Natura 2000 i Rozporządzenie · Zobacz więcej »

Samorząd

Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np.

Nowy!!: Natura 2000 i Samorząd · Zobacz więcej »

Seminarium Biogeograficzne

Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

Nowy!!: Natura 2000 i Seminarium Biogeograficzne · Zobacz więcej »

Siedlisko przyrodnicze

Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000.

Nowy!!: Natura 2000 i Siedlisko przyrodnicze · Zobacz więcej »

Specjalny obszar ochrony siedlisk

Fragment drzewostanu w Białowieskim Parku Narodowym chroniony w ramach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS; ang. SAC - Special Area of Conservation) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.

Nowy!!: Natura 2000 i Specjalny obszar ochrony siedlisk · Zobacz więcej »

Stanowisko dokumentacyjne

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Według danych z 31 grudnia 2015 roku liczba stanowisk dokumentacyjnych w Polsce wynosiła 166, które zajmowały powierzchnię 907,8 ha.

Nowy!!: Natura 2000 i Stanowisko dokumentacyjne · Zobacz więcej »

Traktat ateński

Tablica pamiątkowa znajdująca się w miejscu podpisania traktatu – Stoa Attalosa Traktat ateński – traktat podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach będący prawną podstawą przystąpienia (akcesji) 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej.

Nowy!!: Natura 2000 i Traktat ateński · Zobacz więcej »

Użytek ekologiczny

Golczewa) osiedlu Osowa Góra w Bydgoszczy Użytek ekologiczny – jedna z form ochrony przyrody w Polsce.

Nowy!!: Natura 2000 i Użytek ekologiczny · Zobacz więcej »

Unia Europejska

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Nowy!!: Natura 2000 i Unia Europejska · Zobacz więcej »

Ustawa

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej).

Nowy!!: Natura 2000 i Ustawa · Zobacz więcej »

Właściwy stan ochrony

Właściwy stan ochrony - pojęcie używane w ochronie przyrody w Unii Europejskiej, w tym szczególnie w ochronie obszarów Natura 2000 Stan siedliska przyrodniczego, przy którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony.

Nowy!!: Natura 2000 i Właściwy stan ochrony · Zobacz więcej »

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ''Wydmy Międzyborowskie'', Międzyborów Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce.

Nowy!!: Natura 2000 i Zespół przyrodniczo-krajobrazowy · Zobacz więcej »

2001

Bez opisu.

Nowy!!: Natura 2000 i 2001 · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

NATURA 2000, Obszary Natura 2000.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »