Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Darmowy
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Obywatelstwo

Indeks Obywatelstwo

Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

34 kontakty: Apatryda, Cudzoziemiec, Dziecko, Historia, Ius sanguinis, Ius soli, Język (mowa), Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych, Krzysztof Skubiszewski, Kultura, Liga Narodów, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Misja dyplomatyczna, Narodowość, Naturalizacja, Obywatelstwo polskie, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Osoba fizyczna, Państwo, Podatek, Poród, Powszechna deklaracja praw człowieka, Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe, Prawo opcji, Rada Europy, Reintegracja, Repatriacja, Służba wojskowa, Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Suwerenność, Urząd konsularny.

Apatryda

Apatryda (gr. άπατρις ‘pozbawiony ojczyzny’), bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa.

Nowy!!: Obywatelstwo i Apatryda · Zobacz więcej »

Cudzoziemiec

Cudzoziemiec, obcokrajowiec (łac. peregrinus – osoba pochodząca z innego kraju, ang. foreigner, fr. étranger, niem. Ausländer, ros. иностранец) – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa.

Nowy!!: Obywatelstwo i Cudzoziemiec · Zobacz więcej »

Dziecko

Dzieci – uczniowie szkoły podstawowej Irackie dziecko w inkubatorze Dziecko – w podstawowym znaczeniu młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości.

Nowy!!: Obywatelstwo i Dziecko · Zobacz więcej »

Historia

Nikolaosa Gyzisa pochodzącym z 1892 r. Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej.

Nowy!!: Obywatelstwo i Historia · Zobacz więcej »

Ius sanguinis

Ius sanguinis (czyt. jus sangwin-is; łac. dosłownie: prawo krwi) – jeden z dwóch sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa.

Nowy!!: Obywatelstwo i Ius sanguinis · Zobacz więcej »

Ius soli

Ius soli (łac. dosłownie: prawo ziemi) – sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium (rozumiane także jako statek powietrzny, morski bądź przedstawicielstwo dyplomatyczne) następują narodziny, przy czym bez znaczenia jest obywatelstwo rodziców.

Nowy!!: Obywatelstwo i Ius soli · Zobacz więcej »

Język (mowa)

Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej.

Nowy!!: Obywatelstwo i Język (mowa) · Zobacz więcej »

Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych

Konwencja o Obywatelstwie Kobiet Zamężnych (ang. Convention on the Nationality of Married Women) – międzynarodowa konwencja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 stycznia 1957 roku, która weszła w życie 11 sierpnia 1958 roku.

Nowy!!: Obywatelstwo i Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych · Zobacz więcej »

Krzysztof Skubiszewski

Warszawie, w którym mieszkał Krzysztof Skubiszewski Świątyni Opatrzności Bożej Krzysztof Jan Skubiszewski (ur. 8 października 1926 w Poznaniu, zm. 8 lutego 2010 w Warszawie) – polski naukowiec i polityk, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993.

Nowy!!: Obywatelstwo i Krzysztof Skubiszewski · Zobacz więcej »

Kultura

Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac.

Nowy!!: Obywatelstwo i Kultura · Zobacz więcej »

Liga Narodów

Rodowód Ligi Narodów Liga Narodów – nieistniejąca już organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Nowy!!: Obywatelstwo i Liga Narodów · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

niepodpisany i nieratyfikowany Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (często używany skrót polski MPPOiP lub angielski ICCPR) – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku.

Nowy!!: Obywatelstwo i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych · Zobacz więcej »

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS (ang. International Court of Justice, ICJ; fr. Cour Internationale de Justice, CIJ) – główny organ sądowy ONZ.

Nowy!!: Obywatelstwo i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości · Zobacz więcej »

Misja dyplomatyczna

Misja dyplomatyczna – przedstawicielstwo dyplomatyczne określonego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej.

Nowy!!: Obywatelstwo i Misja dyplomatyczna · Zobacz więcej »

Narodowość

Narodowość – przynależność do określonego narodu.

Nowy!!: Obywatelstwo i Narodowość · Zobacz więcej »

Naturalizacja

Naturalizacja (fr. naturalisation) – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił.

Nowy!!: Obywatelstwo i Naturalizacja · Zobacz więcej »

Obywatelstwo polskie

Paszport Rzeczypospolitej Polskiej klasztor cystersów w Łeknie. Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie.

Nowy!!: Obywatelstwo i Obywatelstwo polskie · Zobacz więcej »

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Obywatelstwo Unii Europejskiej – więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki.

Nowy!!: Obywatelstwo i Obywatelstwo Unii Europejskiej · Zobacz więcej »

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych.

Nowy!!: Obywatelstwo i Osoba fizyczna · Zobacz więcej »

Państwo

Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.

Nowy!!: Obywatelstwo i Państwo · Zobacz więcej »

Podatek

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

Nowy!!: Obywatelstwo i Podatek · Zobacz więcej »

Poród

Poród u kota. Poród (również rozwiązanie, narodziny) – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy wydalenie płodu i łożyska z macicy samicy kończące ciążę.

Nowy!!: Obywatelstwo i Poród · Zobacz więcej »

Powszechna deklaracja praw człowieka

Powszechna deklaracja praw człowieka – zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do „spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium”.

Nowy!!: Obywatelstwo i Powszechna deklaracja praw człowieka · Zobacz więcej »

Prawa człowieka

Konwencji genewskiej Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Nowy!!: Obywatelstwo i Prawa człowieka · Zobacz więcej »

Prawo międzynarodowe

Hattusilisem III Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

Nowy!!: Obywatelstwo i Prawo międzynarodowe · Zobacz więcej »

Prawo opcji

Prawo opcji (opcja z łac. optio) – dawna instytucja polskiego prawa.

Nowy!!: Obywatelstwo i Prawo opcji · Zobacz więcej »

Rada Europy

Pałac Europy w Strasburgu, główna siedziba Rady Europy Pałac widziany z lotu ptaka Sala obrad plenarnych Rady w Pałacu Europy. Do ukończenia w 1999 budowy nowego gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu także miejsce jego obrad Biurowiec Agora – najnowszy budynek Rady Europy ukończony w 2008 Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.

Nowy!!: Obywatelstwo i Rada Europy · Zobacz więcej »

Reintegracja

Reintegracja – (z łac. re- 'ponownie' i integratio 'odnowienie' od integrare 'odnawiać, odtwarzać' z integer 'nietknięty, cały') odzyskanie obywatelstwa utraconego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa.

Nowy!!: Obywatelstwo i Reintegracja · Zobacz więcej »

Repatriacja

Repatriacja (łac. repatriatio ‘powrót do ojczyzny’) – zorganizowana przez władze akcja przesiedlenia do kraju obywateli (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw.

Nowy!!: Obywatelstwo i Repatriacja · Zobacz więcej »

Służba wojskowa

Służba wojskowa – służba żołnierzy pełniona w siłach zbrojnych lub w milicjach danego kraju.

Nowy!!: Obywatelstwo i Służba wojskowa · Zobacz więcej »

Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej

Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM, ang. Permanent Court of International Justice, fr. Cour permanente de Justice internationale) – był pierwszym sądem międzynarodowym o zasięgu powszechnym.

Nowy!!: Obywatelstwo i Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej · Zobacz więcej »

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) – ogólnie dostępna encyklopedia internetowa filozofii opracowana przez Stanford University.

Nowy!!: Obywatelstwo i Stanford Encyclopedia of Philosophy · Zobacz więcej »

Suwerenność

Suwerenność (z ang. sovereign 'suweren(ny)' z fr. souverain 'najwyższy' od łac. super 'nad; dodatkowo') – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą.

Nowy!!: Obywatelstwo i Suwerenność · Zobacz więcej »

Urząd konsularny

Budynek Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Białymstoku Urząd konsularny – urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny).

Nowy!!: Obywatelstwo i Urząd konsularny · Zobacz więcej »

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »