Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Związek chemiczny

Indeks Związek chemiczny

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

56 kontakty: Addycja, Amfoteryczność, Atom, Barwa, Beilstein (baza danych), Bertolidy, Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna, Chemia supramolekularna, Czasopismo naukowe, Cząsteczka, Daltonidy, Elektrofil, Elsevier, Jednorodność (fizyka), Kwas węglowy, Kwasy, Laboratorium, Ligand (chemia), Makromolekuła, Masa molowa, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Mieszanina, Moc kwasu, Nukleofil, Numer CAS, Numer WE, Pierwiastek chemiczny, Polimery, Prawo stałości składu, Przewodność cieplna, PubChem, Reakcja chemiczna, Reakcja redoks, Reduktor (chemia), Sieć krystaliczna, Sole, Sublimacja, Symbolika chemiczna, Temperatura topnienia, Temperatura wrzenia, Tlenek żelaza(II), Utleniacz, Węgiel (pierwiastek), Wiązanie chemiczne, Wiązanie jonowe, Wiązanie koordynacyjne, Wiązanie kowalencyjne, Wiązanie wodorowe, Wodór, ..., Zasady, Związki chemiczne według pierwiastków, Związki kompleksowe, Związki metaloorganiczne, Związki nieorganiczne, Związki organiczne. Rozwiń indeks (6 jeszcze) »

Addycja

Addycja, przyłączenie – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu jednej cząsteczki do drugiej, w wyniku czego powstaje tylko jeden produkt, bez żadnych produktów ubocznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Addycja · Zobacz więcej »

Amfoteryczność

Amfoteryczność – zdolność związku chemicznego do reakcji z kwasami i zarazem zasadami.

Nowy!!: Związek chemiczny i Amfoteryczność · Zobacz więcej »

Atom

fm – ok. 100 000 razy mniej od rozmiarów chmury elektronowej. Atom – podstawowy składnik materii.

Nowy!!: Związek chemiczny i Atom · Zobacz więcej »

Barwa

Synteza addytywna Synteza subtraktywna Barwa (także kolor) – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła.

Nowy!!: Związek chemiczny i Barwa · Zobacz więcej »

Beilstein (baza danych)

Beilstein (pełna nazwa: Beilstein CrossFire plus Reactions) – chemiczna baza danych gromadząca dane o wszelkich organicznych związkach chemicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Beilstein (baza danych) · Zobacz więcej »

Bertolidy

Bertolidy, związki niestechiometryczne – związki chemiczne, które w przeciwieństwie do daltonidów nie spełniają prawa stałości składu.

Nowy!!: Związek chemiczny i Bertolidy · Zobacz więcej »

Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna (gr. Ανόργανη Χημεία) – chemia wszystkich związków nie zaliczanych do organicznych, czyli nieorganicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Chemia nieorganiczna · Zobacz więcej »

Chemia organiczna

Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń.

Nowy!!: Związek chemiczny i Chemia organiczna · Zobacz więcej »

Chemia supramolekularna

kryptandu2.2.2 z kationem potasu''' (atomy tlenu – kolor czerwony; atomy azotu – kolor niebieski Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływania π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływania elektrostatyczne lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie.

Nowy!!: Związek chemiczny i Chemia supramolekularna · Zobacz więcej »

Czasopismo naukowe

Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej.

Nowy!!: Związek chemiczny i Czasopismo naukowe · Zobacz więcej »

Cząsteczka

Cząsteczka, molekuła – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Związek chemiczny i Cząsteczka · Zobacz więcej »

Daltonidy

Daltonidy (od nazwiska Johna Daltona) – zwyczajowa nazwa grupy związków chemicznych spełniających prawo stałości składu.

Nowy!!: Związek chemiczny i Daltonidy · Zobacz więcej »

Elektrofil

Elektrofil (czynnik elektrofilowy) – cząsteczka lub grupa, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, czyli być ich akceptorem.

Nowy!!: Związek chemiczny i Elektrofil · Zobacz więcej »

Elsevier

Logo wydawnictwa Elsevier – firma zajmująca się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej, i jednocześnie jedno z największych światowych wydawnictw naukowych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Elsevier · Zobacz więcej »

Jednorodność (fizyka)

Jednorodność – wykazywanie jednakowych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania) w każdym małym obszarze objętości danej substancji w skali makroskopowej.

Nowy!!: Związek chemiczny i Jednorodność (fizyka) · Zobacz więcej »

Kwas węglowy

Kwas węglowy, – nieorganiczny związek chemiczny, słaby i nietrwały kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku węgla z wodą.

Nowy!!: Związek chemiczny i Kwas węglowy · Zobacz więcej »

Kwasy

Kwasy – związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do.

Nowy!!: Związek chemiczny i Kwasy · Zobacz więcej »

Laboratorium

Michael Faraday w swoim laboratorium Laboratorium Pracowni Technik Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jako przykład nowoczesnego laboratorium Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich.

Nowy!!: Związek chemiczny i Laboratorium · Zobacz więcej »

Ligand (chemia)

Ligand, addend – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu.

Nowy!!: Związek chemiczny i Ligand (chemia) · Zobacz więcej »

Makromolekuła

Makromolekuła (makrocząsteczka, makrodrobina) - cząsteczka chemiczna (molekuła) złożona z więcej niż około 1000 atomów.

Nowy!!: Związek chemiczny i Makromolekuła · Zobacz więcej »

Masa molowa

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej.

Nowy!!: Związek chemiczny i Masa molowa · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Związek chemiczny i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Mieszanina

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych z sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.

Nowy!!: Związek chemiczny i Mieszanina · Zobacz więcej »

Moc kwasu

Moc kwasu – termin określający zdolność kwasu do dysocjacji na jon wodorowy H+ i anion.

Nowy!!: Związek chemiczny i Moc kwasu · Zobacz więcej »

Nukleofil

Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.

Nowy!!: Związek chemiczny i Nukleofil · Zobacz więcej »

Numer CAS

Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.

Nowy!!: Związek chemiczny i Numer CAS · Zobacz więcej »

Numer WE

Numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS –), w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS –) lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

Nowy!!: Związek chemiczny i Numer WE · Zobacz więcej »

Pierwiastek chemiczny

Układ okresowy pierwiastków Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia.

Nowy!!: Związek chemiczny i Pierwiastek chemiczny · Zobacz więcej »

Polimery

meru przykładowego syntetycznego polimeru organicznego – polipropylenu polisiloksanów RNA – przykładowego polimeru naturalnego Polimery (– wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami.

Nowy!!: Związek chemiczny i Polimery · Zobacz więcej »

Prawo stałości składu

Prawo stałości składu, prawo stosunków stałych – fundamentalne prawo chemiczne odnoszące się do składu związków chemicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Prawo stałości składu · Zobacz więcej »

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła.

Nowy!!: Związek chemiczny i Przewodność cieplna · Zobacz więcej »

PubChem

PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH).

Nowy!!: Związek chemiczny i PubChem · Zobacz więcej »

Reakcja chemiczna

Sn2 rozerwanie wiązania i utworzenie nowego zachodzi równocześnie Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem.

Nowy!!: Związek chemiczny i Reakcja chemiczna · Zobacz więcej »

Reakcja redoks

Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania.

Nowy!!: Związek chemiczny i Reakcja redoks · Zobacz więcej »

Reduktor (chemia)

Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów.

Nowy!!: Związek chemiczny i Reduktor (chemia) · Zobacz więcej »

Sieć krystaliczna

Sieć krystaliczna – w krystalografii i mineralogii jest to szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym.

Nowy!!: Związek chemiczny i Sieć krystaliczna · Zobacz więcej »

Sole

Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim.

Nowy!!: Związek chemiczny i Sole · Zobacz więcej »

Sublimacja

Sublimacja – przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Sublimacja · Zobacz więcej »

Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Symbolika chemiczna · Zobacz więcej »

Temperatura topnienia

Zależność temperatury topnienia lodu od ciśnienia Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.

Nowy!!: Związek chemiczny i Temperatura topnienia · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Związek chemiczny i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tlenek żelaza(II)

Tlenek żelaza(II), FeO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków żelaza, w którym żelazo występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Związek chemiczny i Tlenek żelaza(II) · Zobacz więcej »

Utleniacz

Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny (oznaczany symbolem), będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów.

Nowy!!: Związek chemiczny i Utleniacz · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wiązanie jonowe

Wiązanie jonowe (wiązanie elektrowalencyjne, wiązanie heteropolarne, wiązanie biegunowe) – rodzaj wiązania chemicznego, którego istotą jest elektrostatyczne oddziaływanie między jonami o różnoimiennych ładunkach.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wiązanie jonowe · Zobacz więcej »

Wiązanie koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wiązanie koordynacyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie kowalencyjne

wodoru Wiązanie kowalencyjne w cząsteczce fluoru Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wiązanie kowalencyjne · Zobacz więcej »

Wiązanie wodorowe

Wiązanie wodorowe obecne w ciekłej wodzie Wiązanie wodorowe, mostek wodorowy – rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wiązanie wodorowe · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Wodór · Zobacz więcej »

Zasady

Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Zasady · Zobacz więcej »

Związki chemiczne według pierwiastków

Związki chemiczne według pierwiastków – lista wzorów sumarycznych związków chemicznych, których artykuły w Wikipedii zawierają infobox związku chemicznego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Związki chemiczne według pierwiastków · Zobacz więcej »

Związki kompleksowe

Związki kompleksowe, związki koordynacyjne, skrótowo kompleksy – związki chemiczne zawierające co najmniej jeden atom centralny, otoczony przez inne atomy lub grupy atomów, zwane ligandami, przy czym co najmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.

Nowy!!: Związek chemiczny i Związki kompleksowe · Zobacz więcej »

Związki metaloorganiczne

Związki metaloorganiczne – organiczne związki chemiczne, zawierające przynajmniej jedno wiązanie kowalencyjne pomiędzy atomem metalu i atomem węgla grupy organicznej.

Nowy!!: Związek chemiczny i Związki metaloorganiczne · Zobacz więcej »

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj.

Nowy!!: Związek chemiczny i Związki nieorganiczne · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Związek chemiczny i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Związki chemiczne.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »