Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Zainstaluj
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Zwroty R

Indeks Zwroty R

Zwroty R (od, czyli risk phrases), zwroty ryzyka – dawniej stosowane oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego mające na celu poinformowanie użytkownika o ryzyku wynikającym z korzystania i kontaktu z tą substancją lub tym preparatem.

31 kontakty: Azydek sodu, Ciało stałe, Dyrektywa (Unia Europejska), Dyrektywa 67/548/EWG, Etyn, Fosforek glinu, Gaz, Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, Godzina, Kilogram, Kwas nadchlorowy, Kwas pikrynowy, Litr, Pentryt, Pożar, Podchloryn sodu, Powietrze, Preparat (chemia), Rozporządzenie, Rozporządzenie CLP, Skala Celsjusza, Sole tlenowych kwasów chloru, Substancja chemiczna, Tarcie (fizyka), Temperatura, Toksyczność, Utlenianie, Woda, Zwroty S, Zwroty wskazujące środki ostrożności, Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

Azydek sodu

Azydek sodu, – nieorganiczny związek chemiczny z grupy azydków, sól azotowodoru i sodu.

Nowy!!: Zwroty R i Azydek sodu · Zobacz więcej »

Ciało stałe

Model budowy krystalicznego ciała stałego Ciało stałe – rodzaj fazy skondensowanej, każda substancja, która nie jest płynna, czyli zachowuje kształt i jest nieściśliwa.

Nowy!!: Zwroty R i Ciało stałe · Zobacz więcej »

Dyrektywa (Unia Europejska)

Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (transpozycji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu.

Nowy!!: Zwroty R i Dyrektywa (Unia Europejska) · Zobacz więcej »

Dyrektywa 67/548/EWG

Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznychPełna nazwa dyrektywy: Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

Nowy!!: Zwroty R i Dyrektywa 67/548/EWG · Zobacz więcej »

Etyn

Etyn, acetylen, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nienasycony z szeregu homologicznego alkinów.

Nowy!!: Zwroty R i Etyn · Zobacz więcej »

Fosforek glinu

Fosforek glinu (AlP) – nieorganiczny związek chemiczny glinu i fosforu.

Nowy!!: Zwroty R i Fosforek glinu · Zobacz więcej »

Gaz

Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.

Nowy!!: Zwroty R i Gaz · Zobacz więcej »

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, GHS ONZ) – system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach.

Nowy!!: Zwroty R i Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów · Zobacz więcej »

Godzina

Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej.

Nowy!!: Zwroty R i Godzina · Zobacz więcej »

Kilogram

Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg.

Nowy!!: Zwroty R i Kilogram · Zobacz więcej »

Kwas nadchlorowy

Kwas nadchlorowy, HClO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych.

Nowy!!: Zwroty R i Kwas nadchlorowy · Zobacz więcej »

Kwas pikrynowy

Kwas pikrynowy (gr. pikros – gorzki, ze względu na gorzkawy smak; 2,4,6-trinitrofenol) – organiczny związek chemiczny z grupy związków nitrowych i fenoli, hydroksylowa pochodna 1,3,5-trinitrobenzenu.

Nowy!!: Zwroty R i Kwas pikrynowy · Zobacz więcej »

Litr

Litr (skrót l, L) – pozaukładowa jednostka objętości.

Nowy!!: Zwroty R i Litr · Zobacz więcej »

Pentryt

Pentryt (PETN) – organiczny związek chemiczny z grupy nitroestrów.

Nowy!!: Zwroty R i Pentryt · Zobacz więcej »

Pożar

Pożar w Massueville, Quebec, Kanada Pożar magazynu oświetlenia Helsinkach 5 maja 2006 roku Pożar lasu Pożar – niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów organicznych, jak i nieorganicznych.

Nowy!!: Zwroty R i Pożar · Zobacz więcej »

Podchloryn sodu

Podchloryn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu podchlorawego.

Nowy!!: Zwroty R i Podchloryn sodu · Zobacz więcej »

Powietrze

Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską.

Nowy!!: Zwroty R i Powietrze · Zobacz więcej »

Preparat (chemia)

Preparat – termin prawny oznaczający mieszaninę bądź roztwór składający się z co najmniej dwóch substancji.

Nowy!!: Zwroty R i Preparat (chemia) · Zobacz więcej »

Rozporządzenie

Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.

Nowy!!: Zwroty R i Rozporządzenie · Zobacz więcej »

Rozporządzenie CLP

Rozporządzenie CLPPełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Nowy!!: Zwroty R i Rozporządzenie CLP · Zobacz więcej »

Skala Celsjusza

Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.

Nowy!!: Zwroty R i Skala Celsjusza · Zobacz więcej »

Sole tlenowych kwasów chloru

Sole tlenowych kwasów chloru – organiczne i nieorganiczne związki chemiczne, sole 4 tlenowych kwasów chloru.

Nowy!!: Zwroty R i Sole tlenowych kwasów chloru · Zobacz więcej »

Substancja chemiczna

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.

Nowy!!: Zwroty R i Substancja chemiczna · Zobacz więcej »

Tarcie (fizyka)

Tarcie (pojęcie fizyczne, jeden z oporów ruchu) – całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu.

Nowy!!: Zwroty R i Tarcie (fizyka) · Zobacz więcej »

Temperatura

helu przedstawiony jest proporcjonalnie do odległości między cząsteczkami jakie są przy ciśnieniu 136 atmosfer. Prędkość ruchu, odpowiadająca temperaturze pokojowej, została spowolniona dwa biliony razy lub odpowiada temperaturze 0,0003 K. Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice.

Nowy!!: Zwroty R i Temperatura · Zobacz więcej »

Toksyczność

Toksyczność – cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.

Nowy!!: Zwroty R i Toksyczność · Zobacz więcej »

Utlenianie

Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utlenienia na wyższy (co jest równoważne z oddaniem elektronów).

Nowy!!: Zwroty R i Utlenianie · Zobacz więcej »

Woda

jeziora, a szary – lądy skondensowana para wodna Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.

Nowy!!: Zwroty R i Woda · Zobacz więcej »

Zwroty S

Zwroty S (od ang. S-phrases, czyli safety phrases), zwroty bezpieczeństwa – dawniej stosowane oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji lub tego preparatu.

Nowy!!: Zwroty R i Zwroty S · Zobacz więcej »

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od, czyli) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Nowy!!: Zwroty R i Zwroty wskazujące środki ostrożności · Zobacz więcej »

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty H (od, czyli) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Nowy!!: Zwroty R i Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Zwroty ryzyka.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »