Logo
Unionpedia
Komunikacja
pobierz z Google Play
Nowy! Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android™!
Pobieranie
Szybszy dostęp niż przeglądarce!
 

Alkany

Indeks Alkany

Alkany (parafiny, z.

62 kontakty: Alkanosulfoniany, Alkeny, Alkiny, Łańcuch atomów, Butan, Chlorometan, Chlorowodór, Cykloalkany, Cyklobutan, Cyklopropan, Dekan (alkan), Dodekan, Dywiz, Etan, Funkcja monotoniczna, Grupa alkilowa, Halogenowanie, Heksadekan, Heksan, Hentriakontan, Heptan, Ikozan, Izomeria konformacyjna, Izomeria konstytucyjna, Izomeryzacja, Kąt dwuścienny, Konformacja, Kraking, Lokant, Metan, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, Nonakozan, Nonan, Oddziaływania międzycząsteczkowe, Oktan, On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, Pentan, Piroliza, Propan, Przemiana fazowa, Reakcja Wurtza, Reforming, Rodniki, Sadza, Spalanie całkowite, Spalanie niecałkowite, Substytucja (chemia), Symbolika chemiczna, Szereg homologiczny, Temperatura wrzenia, ..., Tetrakozan, Tlenek węgla, Tridekan, Undekan, Węgiel (pierwiastek), Węglowodory, Węglowodory nienasycone, Wiązanie chemiczne, Wodór, Wyższe alkany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Związki organiczne. Rozwiń indeks (12 jeszcze) »

Alkanosulfoniany

Alkanosulfoniany – związki organiczne, sulfonowane parafiny zawierające lipofilowy fragment alifatyczny i hydrofilową grupę sulfonową.

Nowy!!: Alkany i Alkanosulfoniany · Zobacz więcej »

Alkeny

Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C.

Nowy!!: Alkany i Alkeny · Zobacz więcej »

Alkiny

Wzory półstrukturalne alkinów Alkiny (zwyczajowo: acetyleny) – grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−).

Nowy!!: Alkany i Alkiny · Zobacz więcej »

Łańcuch atomów

wielosiarczku Łańcuch atomów – termin oznaczający dowolną grupę atomów połączonych szeregowo jeden za drugim wiązaniami chemicznymi, które tworzą razem szkielet cząsteczek chemicznych.

Nowy!!: Alkany i Łańcuch atomów · Zobacz więcej »

Butan

Butan, – organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nasyconych, czwarty homolog w szeregu homologicznym alkanów.

Nowy!!: Alkany i Butan · Zobacz więcej »

Chlorometan

Chlorometan – organiczny związek chemiczny, najprostszy przedstawiciel chloroalkanów, chlorowa pochodna metanu.

Nowy!!: Alkany i Chlorometan · Zobacz więcej »

Chlorowodór

Chlorowodór – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru.

Nowy!!: Alkany i Chlorowodór · Zobacz więcej »

Cykloalkany

Cykloalkany – grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych z nasyconego łańcucha węglowodorowego tworzącego pierścień.

Nowy!!: Alkany i Cykloalkany · Zobacz więcej »

Cyklobutan

Bez opisu.

Nowy!!: Alkany i Cyklobutan · Zobacz więcej »

Cyklopropan

Cyklopropan, C3H6 – organiczny związek chemiczny, najprostszy cykloalkan.

Nowy!!: Alkany i Cyklopropan · Zobacz więcej »

Dekan (alkan)

Dekan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Dekan (alkan) · Zobacz więcej »

Dodekan

Dodekan – węglowodór, alkan o dwunastu atomach węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Alkany i Dodekan · Zobacz więcej »

Dywiz

Dywiz, czyli łącznik – znak pisarski oznaczony znakiem „-” w postaci krótkiej poziomej kreski (krótszej od pauzy i półpauzy) uniesionej ponad podstawową linią pisma.

Nowy!!: Alkany i Dywiz · Zobacz więcej »

Etan

Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Etan · Zobacz więcej »

Funkcja monotoniczna

Funkcja monotonicznie niemalejąca (silnie po lewej i słabo po prawej). Funkcja monotonicznie nierosnąca. Funkcja niemonotoniczna. Funkcja monotoniczna – funkcja, która zachowuje określony rodzaj porządku zbiorów.

Nowy!!: Alkany i Funkcja monotoniczna · Zobacz więcej »

Grupa alkilowa

grupy acetylowej) i etylową −CH2CH3 Grupa alkilowaTermin „grupa alkanylowa” nie jest używany.

Nowy!!: Alkany i Grupa alkilowa · Zobacz więcej »

Halogenowanie

Halogenowanie – reakcja chemiczna polegająca na addycji (dodaniu), substytucji (podstawieniu) lub przegrupowaniu atomów pierwiastków z grupy fluorowców (halogenów) do cząsteczek dowolnych związków chemicznych.

Nowy!!: Alkany i Halogenowanie · Zobacz więcej »

Heksadekan

Heksadekan, cetan — organiczny związek chemiczny z grupy alkanów o szesnastu atomach węgla połączonych w prosty łańcuch.

Nowy!!: Alkany i Heksadekan · Zobacz więcej »

Heksan

Heksan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Heksan · Zobacz więcej »

Hentriakontan

Hentriakontan – organiczny związek chemiczny, alkan o trzydziestu jeden atomach węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Alkany i Hentriakontan · Zobacz więcej »

Heptan

Heptan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Heptan · Zobacz więcej »

Ikozan

Ikozan, eikozan – organiczny związek chemiczny, alkan o dwudziestu atomach węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Alkany i Ikozan · Zobacz więcej »

Izomeria konformacyjna

Izomeria konformacyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych, polegającej na częściowym zablokowaniu swobodnej rotacji podstawników lub pojedynczych atomów, występujących przy dwóch atomach połączonych pojedynczym wiązaniem chemicznym.

Nowy!!: Alkany i Izomeria konformacyjna · Zobacz więcej »

Izomeria konstytucyjna

Izomeria konstytucyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych mających tę samą liczbę tych samych atomów, między którymi występuje jednak inny układ wiązań chemicznych.

Nowy!!: Alkany i Izomeria konstytucyjna · Zobacz więcej »

Izomeryzacja

Izomeryzacja – reakcja chemiczna polegająca na przekształcaniu się jednego izomeru w drugi, na przykład izomeryzacja kwasu (−)mlekowego w kwas (+)mlekowy w wyniku inwersji Waldena.

Nowy!!: Alkany i Izomeryzacja · Zobacz więcej »

Kąt dwuścienny

Na rysunku zaznaczono na czerwono jeden z (nieskończenie wielu) kątów liniowych jednego (z dwóch) kątów dwuściennych między oznaczonymi niebieskim kolorem półpłaszczyznami \scriptstyle \alpha i \scriptstyle \beta; przedstawiony kąt dwuścienny jak i odpowiadający mu kąt liniowy są wypukłe. Kąt dwuścienny, kąt torsyjny – każda z dwóch części przestrzeni, na jakie dzielą ją dwie półpłaszczyzny, nazywane ścianami kąta dwuściennego, mające wspólną krawędź nazywaną krawędzią kąta dwuściennego, wraz z punktami każdej półpłaszczyzny.

Nowy!!: Alkany i Kąt dwuścienny · Zobacz więcej »

Konformacja

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania.

Nowy!!: Alkany i Konformacja · Zobacz więcej »

Kraking

Kraking, krakowanie (– pękanie) – grupa procesów technologicznych stosowanych w celu przerobu ciężkich frakcji ropy naftowej na benzynę i oleje.

Nowy!!: Alkany i Kraking · Zobacz więcej »

Lokant

Lokant – stosowana w nomenklaturze związków chemicznych liczba porządkowa lub litera (często grecka) opisująca położenie danego podstawnika lub grupy funkcyjnej w stosunku do reszty szkieletu cząsteczki.

Nowy!!: Alkany i Lokant · Zobacz więcej »

Metan

Metan, – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan).

Nowy!!: Alkany i Metan · Zobacz więcej »

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie.

Nowy!!: Alkany i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej · Zobacz więcej »

Nonakozan

Nonakozan – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Nonakozan · Zobacz więcej »

Nonan

Nonan, – organiczny związek chemiczny z szeregu homologicznego alkanów.

Nowy!!: Alkany i Nonan · Zobacz więcej »

Oddziaływania międzycząsteczkowe

Oddziaływania międzycząsteczkowe – inne niż wiązania chemiczne siły wiążące atomy i cząsteczki.

Nowy!!: Alkany i Oddziaływania międzycząsteczkowe · Zobacz więcej »

Oktan

Oktan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Oktan · Zobacz więcej »

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS, czasami nazywana również od nazwiska autora encyklopedią Sloane) – internetowa, darmowa baza ciągów liczb całkowitych.

Nowy!!: Alkany i On-Line Encyclopedia of Integer Sequences · Zobacz więcej »

Pentan

Pentan (n-pentan) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Pentan · Zobacz więcej »

Piroliza

Piroliza (gr. pyro, ogień, i lysis, rozpad), sucha destylacja, destylacja rozkładowa – proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury i prowadzony bez tlenu i innych celowo dodawanych reagentów.

Nowy!!: Alkany i Piroliza · Zobacz więcej »

Propan

Propan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz.

Nowy!!: Alkany i Propan · Zobacz więcej »

Przemiana fazowa

Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym minimalizację energii swobodnej układu.

Nowy!!: Alkany i Przemiana fazowa · Zobacz więcej »

Reakcja Wurtza

Reakcja Wurtza (synteza Wurtza) – chemiczna reakcja sprzęgania halogenków organicznych z udziałem metali alkalicznych.

Nowy!!: Alkany i Reakcja Wurtza · Zobacz więcej »

Reforming

Reforming (reforming katalityczny, reformowanie benzyny) – proces stosowany wobec lekkich frakcji ropy naftowej lub produktów krakingu w celu otrzymania paliw o wysokiej liczbie oktanowej, w czasie którego zachodzą reakcje izomeryzacji, odwodornienia, cyklizacji, hydrokrakingu i aromatyzacji.

Nowy!!: Alkany i Reforming · Zobacz więcej »

Rodniki

Rodnik metylowy – najprostszy rodnik organiczny pary elektronowe) Rodniki (daw. wolne rodniki) – atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony, czyli charakteryzujące się spinem elektronowym różnym od 0.

Nowy!!: Alkany i Rodniki · Zobacz więcej »

Sadza

silnika DieslaObserwacja zaćmienia słońca przez okopcone szkło Sadza (pot. kopeć) – produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla.

Nowy!!: Alkany i Sadza · Zobacz więcej »

Spalanie całkowite

Spalanie całkowite ma miejsce, gdy cała masa spalanej substancji ulegnie utlenieniu.

Nowy!!: Alkany i Spalanie całkowite · Zobacz więcej »

Spalanie niecałkowite

Spalanie niecałkowite ma miejsce, gdy niecała masa spalanej substancji ulegnie utlenieniu.

Nowy!!: Alkany i Spalanie niecałkowite · Zobacz więcej »

Substytucja (chemia)

Substytucja – reakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego.

Nowy!!: Alkany i Substytucja (chemia) · Zobacz więcej »

Symbolika chemiczna

Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.

Nowy!!: Alkany i Symbolika chemiczna · Zobacz więcej »

Szereg homologiczny

Wzór strukturalny i model grupy metylenowej Szereg homologiczny – zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.

Nowy!!: Alkany i Szereg homologiczny · Zobacz więcej »

Temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej objętości cieczy (dana substancja wrze).

Nowy!!: Alkany i Temperatura wrzenia · Zobacz więcej »

Tetrakozan

Tetrakozan w formie minerału ''evenkite'' Tetrakozan – organiczny związek chemiczny, alkan o dwudziestu czterech atomach węgla w cząsteczce.

Nowy!!: Alkany i Tetrakozan · Zobacz więcej »

Tlenek węgla

Tlenek węgla (potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia.

Nowy!!: Alkany i Tlenek węgla · Zobacz więcej »

Tridekan

Tridekan – organiczny związek chemiczny z grupy wyższych alkanów.

Nowy!!: Alkany i Tridekan · Zobacz więcej »

Undekan

Undekan, – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów.

Nowy!!: Alkany i Undekan · Zobacz więcej »

Węgiel (pierwiastek)

Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego.

Nowy!!: Alkany i Węgiel (pierwiastek) · Zobacz więcej »

Węglowodory

etylen, benzen, cykloheksan, heksan (kolor szary – atomy węgla, kolor biały – atomy wodoru) Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru.

Nowy!!: Alkany i Węglowodory · Zobacz więcej »

Węglowodory nienasycone

π Węglowodory nienasycone – grupa węglowodorów, zawierających jedno lub kilka wiązań wielokrotnych (podwójnych lub potrójnych).

Nowy!!: Alkany i Węglowodory nienasycone · Zobacz więcej »

Wiązanie chemiczne

Struktura CrC6H3-2,6-(C6H3-2,6-(CHMe2)2)22 z wiązaniem pięciokrotnym Wiązanie chemiczne – według klasycznej definicji: każde trwałe połączenie dwóch atomów.

Nowy!!: Alkany i Wiązanie chemiczne · Zobacz więcej »

Wodór

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego.

Nowy!!: Alkany i Wodór · Zobacz więcej »

Wyższe alkany

Wyższe alkany – alkany zbudowane z więcej niż 10 atomów węgla.

Nowy!!: Alkany i Wyższe alkany · Zobacz więcej »

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN (PWN) – polskie wydawnictwo naukowe założone w 1951 w Warszawie jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowy!!: Alkany i Wydawnictwo Naukowe PWN · Zobacz więcej »

Związki organiczne

Metan to przykład jednego z najprostszych związków organicznych Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Nowy!!: Alkany i Związki organiczne · Zobacz więcej »

Przekierowuje tutaj:

Hektan, N-Alkany, Parafiny, Węglowodór nasycony, Związek alifatyczny.

TowarzyskiPrzybywający
Hej! Jesteśmy na Facebooku teraz! »